รายละเอียดและแบบฟอร์มคำขอกู้เงิน 

   
     รายละเอียด ข้อมูล เกี่ยวกับ สินเชื่อไทรทอง [เพื่อการศึกษา] [ออมสินบ้านแลกเงิน] [เอนกประสงค์] [เพิ่มยอด GSB PLUS]    
     แบบคำขอกู้ สินเชื่อไทรทอง    
     หนังสือรับรองให้หักบัญชีเงินฝาก    
     หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน    
     หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (เครดิตบูโร)    
     สรุปรายการเอกสารทั้งหมด (Check List)