คณะที่ปรึกษาชมรม

 
นายเสรี ควรรณสุ
ผอข.ชัยภูมิ
นางผอบทอง เหมือนสิงห์
ผอข.ร้อยเอ็ด
นายจุมพล คุณประทุม
ผอข.กาฬสินธุ์
 
นายเกียรติศักดิ์ โชควรกุล
ผอข.มหาสารคาม
นายเสริมเกียรติ ปัตตานี
ผอข.มุกดาหาร
นางกุสุมา ตันติบัญชาชัย
ผอข.ขอนแก่น 1
นายสิทธิชัย คูสกุล
ผอข.ขอนแก่น 2